Pengertian Dan Ciri - Ciri Teks Laporan Hasil Observasi


Pengertian Teks Laporan Hasil Observasi - Pada pertemuan hari ini saya bakal membahas materi mengenai teks laporan hasil observasi.  Sebelum kita melangkah lebih jauh marilah kita pahami terlebih dahulu pengertian teks atau laporan observasi.
Teks laporan observasi merupakan sebuah teks yang di dalamnya berisi mengenai pembahasan alias penjabaran sesuatu yang merupakan hasil dari observasi alias pengamatan. Teks ini juga tidak jarang disebut dengan teks klasifikasi sebab di dalamnya tersedia klasifikasi mengenai sesuatu yang berdasarkan kriteria terutama. Tipe teks ini rutin berisi mengenai deskripsi bentuk, ciri-ciri, serta sifat umum dari objek yang diamati baik itu benda, manusia, hewan, flora serta lain sebagainya.
 • Ciri-ciri Teks Laporan Hasil Observasi
Suatu teks bisa dikatakan sebagai teks hasil observasi apabila di dalamnya tersedia berbagai ciri berikut ini.
 1. Bersifat objektif
 2. Penulisnnya wajib berdasarkan fakta yang ada saat observasi
 3. Tidak memihak
 4. Tidak mengandung dugaan alias pendapat yang menyimpang dari topik.
 5. Bersifat universal serta global
 6. Penulisannya dengan cara lengkap supaya tidak terjadi ketimpangan pada hasil yang disampaikan
 7. Penyajian teks ini disaapabilan dengan cara hebat dengan memakai bahasa yang baku serta berbobot.
Pengertian Dan Ciri - Ciri Teks Laporan Hasil Observasi

 • Struktur Teks Hasil Observasi
Di dalam teks laporan hasil observasi tersedia struktur yang wajib dipatuhi supaya teks menjadi lebih hebat serta mudah untuk dicermati pembaca.
 • Definisi Umum
Definisi umum merupakan tahap pembuka pada teks hasil observasi. Dibagian ini tersedia arti serta fotoan umum untuk sesuatu yang bakal dibahas.
 • Definisi Tahap
Definisi tahap merupakan tahap teks yang membahas mengenai setiap ide pokok dari paragraf dengan cara jelas serta terperinci.
 • Definisi Kegunaaan
Definisi kegunaaan merupakan tahap teks yang membahas mengenai kegunaaan dari disaapabilannya teks tersebut.
 • Penutup
Penutup berisikan kesimpulan pendek dari semua faktor yang sudah di paparkan.

Cara serta langkah penyusunan teks laporan hasil observasi
Dalam pembuatan serta penyusunan teks hasil observasi wajiblah mengikuti kaidah yang ditetapkan supaya hasilnya bisa memuaskan serta baik untuk dipahami pembaca. Adapun langkah penyusunan teks hasil observasi antara lain sebagai berikut:
 • Membikin judul laporan dari hasil pengawasan yang sudah diperbuat. Judul wajib sesuai dengan
 • Tema serta alur yang bakal dipaparkan nantinya.
 • Membikin serta memaparkan kalimat pembukaan yang berisi mengenai fotoan umum dari hasil
 • observasi.
 • Menyusun serta membikin isi laporan yang berisi gagasan alias ide pokok dari hasil pengamatan.
 • Memberbagi serta membahas kegunaaan dari hasil observasi tersebut.
 • Menuliskan kalimat penutup.
Pengertian Dan Ciri - Ciri Teks Laporan Hasil Observasi - Demikian singkat dan padat penjelasan saya tentang pengertian, ciri - ciri teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, devinisi teks laporan hasil observasi dan observasi teks laporan hasil observasi.  Semoga penjelasan yang singkat dan padat ini dapat memberikan sebuah refrensi dalam pembuatan laporan.
Pengertian Dan Ciri - Ciri Teks Laporan Hasil Observasi | widia muliadi | 5

0 komentar:

Posting Komentar